Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca danych osobowych kontrahentów

 

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami
o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności, która powstała w celu wyjaśnienia jak zabezpieczamy te dane oraz jak
ich używamy.

 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Państwa danych jest BRASA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pińczowie,
ul. Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000684771, NIP: 6621820056, kontakt telefoniczny: 518-080-292, email: kontakt@brasa.pl (dalej również jako „BRASA” lub „Administrator”).

2. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa, o sposobie, w jaki BRASA korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o użytkownikach stron internetowych Administratora, a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.

3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy spółki BRASA, nie odnosi się natomiast do usług online oferowanych przez strony trzecie.

4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. BRASA szanuje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 


§2. Zbieranie informacji

1. BRASA będzie gromadzić Państwa dane, w tym dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. BRASA nie będzie traktować danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. W razie konieczności zebrania danych dla realizacji określonego celu BRASA poinformuje o tym osobę zainteresowaną starając się przekazać pełną klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych w czasie lub – w miarę możliwości – przed zebraniem tych danych.

2. BRASA zobowiązuje się zbierać jedynie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, BRASA podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych.

3.Dane dostarczane przez Państwa:

a). BRASA jest administratorem danych osobowych:

- osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „KONTAKT”; w tym zakresie BRASA zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, email, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane przekazane przez Państwa w treści wiadomości; dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w wiadomości pytanie, rozpoznanie zgłaszanej sprawy lub skontaktowania się z Państwem;

- osób kontaktujących się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonii komórkowej; w tym zakresie BRASA zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, firma, pod którą Państwo działają, NIP, REGON, historia naszych transakcji z Państwem, historia naszej korespondencji z Państwem (w tym przez email).

4. Dane zbierane automatycznie:

a). ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania strony internetowej brasa.pl, BRASA może zbierać także dane, w tym informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na naszą stronę, liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na stronie internetowej BRASA oraz odwiedzanych konkretnych podstronach;

b). dane zebrane automatycznie nie są związane z danymi z innych źródeł; BRASA podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wskazane dane zbierane automatycznie nie identyfikowały osób fizycznych, tj. by nie miały one charakteru danych osobowych; BRASA zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji danych zbieranych automatycznie oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań leżących w granicach prawa zmierzających do ustalenia źródła pochodzenia danych w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystywania informacji bądź innych bezprawnych czynności.

5. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a). zachowujemy zapisy naszej współpracy i transakcji dokonywanych z Państwem. W stosownych wypadkach wykorzystujemy takie dane w celach:

− wykonania naszych obowiązków podatkowych,

− stwierdzenia należytego wykonania umów,

− prowadzenie sporów mogących powstać (włączając w to ustalanie, wykonywanie lub obrona przed roszczeniami).

6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (uzasadniony, prawny interes administratora).

 


§3. Pliki cookies

1. Witryna brasa.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

4. W ramach korzystania z witryny brasa.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies:

a). pliki cookies (tzw. niezbędne) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b). pliki cookies (tzw. wydajnościowe) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

c). pliki cookies (tzw. funkcjonalne) umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie:

a). właścicielem narzędzia „Google Analytics” jest Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;

b). z zasady dane o zachowaniu użytkownika zbierane przez pliki cookie przesyłane są do serwera Google w USA i tam zapisywane; w przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwa członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym; jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony;

c). w imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie;

d). adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google; można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce może to jednak utrudnić korzystanie z witryny lub niektórych jej funkcjonalności; ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en);

e). szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem: www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.

6. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

7. W każdej chwili mają Państwo możliwość wyłączenia cookies w swojej przeglądarce – jeśli nie chcą Państwo, by pliki te były przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Wyłączyć można cookies trwale lub w związku z prowadzoną sesją. Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie strony internetowej brasa.pl, jak również na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

 


§4. Ogólne zasady przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a). zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b). zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli BRASA jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w BRASA jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@brasa.pl.

4. BRASA dba o zachowanie zasad retencji danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane przez BRASA wyłącznie przez czas niezbędny do rozpoznania danej sprawy. BRASA zastrzega sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania danych w niezbędnym zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. BRASA podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez BRASA albo podmioty zewnętrzne (w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podwykonawców), które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. BRASA nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Komu ujawniamy Państwa dane osobowe:

− w wypadkach, gdy jest to wymagane przepisami prawa (np. w celu realizacji obowiązków podatkowych);

− na żądanie sądu lub właściwej władzy publicznej;

− w celu podjęcia koniecznych działań prawnych i administracyjnych, włączając w to dochodzenie roszczeń przed sądem
lub polubownie;

− podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla świadczenia Państwa usług;

− naszym doradcom, z zastrzeżeniem że taki doradca zostanie poinformowany o poufnym charakterze informacji
i zobowiązany do zachowania ich w poufności;

− dostawcom usług związanych z przesyłaniem poczty elektronicznej lub hostingiem serwerów, a także podobnych usług mających na celu pomóc nam w zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych.

7. Możemy ujawniać informacje Państwa dotyczące (a w szczególności dane osobowe) podmiotom trzecim w następujących sytuacjach:

Korzystanie z tych usług może wiązać się z przesyłaniem Państwa danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Państwa praw i wolności. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności umieszczanych przez dostawców w ich serwisach lub innych materiałach informacyjnych. Jeśli zechcą Państwo to przekażemy listę przydatnych linków ( wystarczy napisać do nas w tym celu na adres kontakt@brasa.pl).

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

a). udostępnione przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych. Jeśli współpracujemy z Państwem w sposób stały (np. na podstawie umowy ramowej), to oczywiście niektóre Państwa dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

9. Jak umożliwiamy Państwu realizację Państwa praw:

a). dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni ze współpracy z nami. Pamiętać należy, że przysługuje Państwu wiele uprawnień, które pozwolą wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania.

b). powyżej wspomniane prawa to:

− prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

− prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

− prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

− prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

− prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

c). aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktować się z nami przez email, na adres kontakt@brasa.pl.

10. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – można złożyć skargę m. in. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@uodo.gov.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą. Można również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/p/kontakt.

11. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami:

a). zbieramy Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Państwa niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

§5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności zostaną ogłoszone co najmniej na 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Korzystanie z serwisu internetowego brasa.pl oznacza zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności.